Villkor för Guldpost

1. Köpare

1.1 Köpare är Bronsil Invest AB, org.nr. 559106-6351 (i det följande benämnt GULDPOST.SE), som marknadsför sig bl.a. under kännetecknet GULDPOST och hemsidan www.guldpost.se

1.2 Bronsil Invest ABhar registrerat sin verksamhet hos Polismyndigheten i Västerås med registreringsnummer A173.138/2017.

2. VAD SOM MENAS

”Föremål” avser det eller de guldföremål som Kunden skickar till GULDPOST.SE genom användning av Guldpåsen.
”Guldavtal” avser det avtalsformulär som Kunden erhåller i Guldposten
”GULDPOST.SE” avser Bronsil Invest AB (se vidare punkt 1 ovan).
”Guldpost” avser den försändelse som Kund beställer från GULDPOST.SE via Hemsidan, telefon eller SMS och som innehåller Guldavtal samt Guldpåse.
”Guldpåse” avser den svarspostförsändelser inklusive säkerhetspåse som Kunden erhåller i Guldposten och som Kunden använder för att skicka Föremål till GULDPOST.SE.
”Hemsidan” avser www.guldpost.se.
”Kunden” avser den juridiska person (näringsidkare) eller den fysiska person (konsument) som ingår Guldavtal med och säljer Föremål till GULDPOST.
”Villkor” avser dessa allmänna villkor.

3. KÖPAVTAL

3.1 GULDPOST och Kunden ingår avtal genom att Kunden fyller i och undertecknar Guldavtalet. Genom att ingå Guldavtalet ger Kunden GULDPOST i uppdrag att genomföra en värdering av Föremålet (se punkt 7) GULDPOST lämnar prisuppgift till Kunden för Föremålet först efter det att värderingen är genomförd.

3.2 GULDPOST betalar det pris som GULDPOST har erbjudit Kunden efter av GULDPOST utförd värdering och därmed äganderätten till Föremålet övergår till GULDPOST. Prisvillkor anges i punkt 6 och villkor avseende värdering och betalning anges i punkt 6.

3.3 GULDPOST förbehåller sig rätten att avböja köp av Föremålet om försändelsen är skadad, öppnad, manipulerad med eller inte är ordentligt tillsluten. Likaså äger GULDPOST rätt att avböja köp av Föremål om det i sin kvantitet eller utformning inte överensstämmer med vad Kunden angivit i Guldavtalet. Förutom ovan nämnda situationer äger GULDPOST rätt att avböja köp av Föremålet utan att uppge orsak.

4. KUND

4.1 Kunden måste vara minst 18 år gammal för att få ingå Guldavtal med GULDPOST. Kunden måste också vara den legala och rättmätiga ägaren till Föremålet och inneha rätten att fritt överlåta Föremålet. 4.2 Kunden måste ha ett svenskt personnummer samt vara registrerad i folkbokföringsregistret med fast adress i Sverige. Om Kunden önskar utbetalning till bankkonto måste Kunden även inneha ett svenskt bankkonto i eget namn.

4.3 GULDPOST förbehåller sig rätten att begära bevis för att ovan angivna krav är uppfyllda.

5. ANSVAR VID FÖRLUST AV OBJEKT

5.1 GULDPOST åtar sig endast ansvar för rekommenderade försändelser som skickats till GULDPOST genom användning av Guldpåsen. Åtagandet begränsar sig till det belopp som försändelsen är försäkrad för hos GULDPOST och som f.n. uppgår till 10 000 kronor per Guldpåse. Åtagandet gäller endast Föremål till den del Föremålet utgör rent guld. Kunden måste anmäla skadad eller förlorad försändelse till GULDPOST som i sin tur anmäler det till Postnords reklamationsavdelning, samt uppvisa inlämningskvitto i original och inköpskvitton för erhållande av ersättning. Alla reklamationsärenden hanteras av GULDPOST.

5.2 GULDPOST ansvarar enligt punkt 5.1 ovan endast om Kunden har hanterat Föremålet i enlighet med vad som anges i Guldavtalet, i den folder som bifogas Guldavtalet samt på Hemsidan. Föremål som skickas till GULDPOST på annat sätt än genom vad som ovan anges ersätts inte och Kunden tar ensam risken för sådan försändelse.

6. UTBETALNING OCH VÄRDERING

6.1 När GULDPOST har erhållit Föremålet gör GULDPOST en värdering av Föremålet (se vidare punkt 10 nedan). När GULDPOST har fastställt värdet på Föremålet beräknas det pris som GULDPOST är beredd att betala för Föremålet och Kunden erhåller ett meddelande från GULDPOST om detta.

6.2 GULDPOST erlägger betalning för Föremålen samma eller senast följande bankdag räknat från den dag då GULDPOST erhöll Guldpåsen. Med betalning menas att GULDPOST har skickat en utbetalningsavi enligt punkt 6.3 alternativt utfört girering till Kundens bankkonto enligt punkt 6.4.

6.3 GULDPOST kan genomföra en utbetalning till ditt bankkonto om du som Kund har angivit ditt bankkontonummer antingen genom att logga in på "Mina sidor" och uppger till vilket bankkonto som betalningen ska ske till eller kontaktar vår kundtjänst. Ditt kontonummer ska vara GULDPOST tillhanda senast vid den tidpunkt då GULDPOST tar emot Föremålet. Har GULDPOST eh erhållit ditt kontonummer enligt ovan förbehåller sig GULDPOST rätten att göra en utbetalning via utbetalningsavi enligt vad som anges i punkt 6.3. Om du har valt att få betalt via banköverföring är det ditt ansvar som Kund att ange rätt kontonummer och clearingnummer. GULDPOST tar inget ansvar för felaktigt angivna konto- eller clearingnummer.

6.4 Om Kunden inte accepterar det pris som GULDPOST erbjuder kan Kunden häva köpet genom att kontakta GULDPOST senast fem dagar från den dag då GULDPOST lämnade erbjudande om pris. Kunden har bevisbördan för att köpet har hävts inom angiven tid. Se vidare punkt 8.3 nedan.

7. RETURER OCH EJ UTLÖSTA FÖRSÄNDELSER

7.1 GULDPOST returnerar Föremål, efter kontakt med Kunden via e-post eller telefon, om Föremålet inte utgör guld samt i de situationer som anges i punkt 8.2 och 8.3 nedan.

7.2 Om GULDPOST av vilken anledning det än må vara, väljer att inte genomföra köpet avbryts köpet och GULDPOST returnerar Föremålet enligt punkt 8.5 nedan utan kostnad för Kunden.

7.3 Om Kunden häver köpet enligt punkt 6.4 ovan returnerar GULDPOST Föremålet efter att Kunden har betalat tillbaka den ersättning som GULDPOST har erlagt för Föremålet. Tillbakabetalning skall ske inom de fem dagar som returrätten gäller.

7.4 Returkostnaden är 189 kr för försäkrad försändelse. Returtiden uppskattas till ca två veckor. Om GULDPOST köper ett Föremål som Kunden har skickat i samma Guldpåse som det returnerade Föremålet (eller del därav) och värdet av det av GULDPOST köpta Föremålet överstiger returkostnaden så drar GULDPOST istället endast 65 kr från det belopp som GULDPOST ska betala till Kunden för det av GULDPOST köpta Föremålet. Föremål som inte är i guld returneras mot en kostnad på 99 kr oförsäkrat. Vill man försäkra försändelsen ligger beloppet på 189 kr.

7.5 GULDPOST ansvarar inte för returnerade försändelser som sker på Kundens begäran och om Föremålet skadas eller kommer bort har GULDPOST ingen ersättningsskyldighet för sådan förlust. Eftersom returer skickas som försäkrad försändelse via s.k. rekommenderad post kan Kunden dock via Postnord erhålla ersättning upp till 5000 kr.

7.6 Äganderätten till outlösta försändelser tillfaller i sin helhet GULDPOST en månad efter att Föremålet åter kommit i GULDPOSTs besittning om inte Kunden dessförinnan gör anspråk på försändelsen. GULDPOST återsänder i sådant fall Föremålet försäkrat till Kunden mot en avgift om 189 kr. Om Kunden inte gör anspråk på försändelsen inom angiven tid betalar GULDPOST tillbaka det belopp som GULDPOST ursprungligen betalade för Föremålet med avdrag för avgiften om 189 kr.

7.7 Kundens rätt att erhålla Föremål i retur enligt denna punkt 8, gäller endast då Kunden har sänt Föremålet i Guldpåsen till GULDPOST tillsammans med Guldavtalet.

8. KUNDENS IDENTITET

8.1 GULDPOST styrker Kundens identitet genom att inhämta information från mobil- och teleoperatörer, PAR och kreditupplysningsföretag och samköra dessa uppgifter med de uppgifter som Kunden själv har lämnat i Guldavtalet eller på ”Mina sidor”. Den information som GULDPOST inhämtar från annan än Kunden används enbart för att säkerställa Kundens identitet. Ifråga om de uppgifter som Kunden lämnar gäller vad som anges i punkt 12 nedan.

9. KONTROL AV INSÄNDA FÖREMÅL

9.1 GULDPOST har rätt att kontrollera Föremålets äkthet etc. i syfte att värdera Föremålet. Vid genomförande av sådan kontroll kan både kemiska och tekniska tester utföras. GULDPOST kommer att montera isär Föremål om delar av Föremålet misstänks vara av annat material än guld.

10. ÄNDRADE KONTAKTUPPGIFTER

10.1 Kunden är skyldig att omedelbart underrätta GULDPOST om ändring av Kundens namn, adress och telefonnummer. Informationen ska ske skriftligt till GULDPOST till följande adress: Bronsil Invest AB,Box 284, 731 26 Köping.

11. PUL ( Personuppgiftslagen )

11.1 GULDPOST har rätt att i utbildningssyfte elektroniskt spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med Kunden.

11.2 De personuppgifter som Kunden lämnar behandlas konfidentiellt och enligt personuppgiftslagen (PUL). Kunden har rätt att kostnadsfritt en gång per år ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos GULDPOST. Skulle det vara några fel, ej fullständiga eller inte längre aktuella har Kunden rätt att få uppgifterna rättade eller att dessa raderas.

11.3 Kundens personuppgifter behandlas för följande ändamål: fastställande av Kundens identitet, avtalets uppläggning och administration, fakturerings-, reskontra och eventuell inkassohantering samt för kundanalyser. Adressuppgifter och/eller e-postadress eller andra uppgifter om dig som Kund kan komma att användas i marknadsföringssyfte mellan Kunden och GULDPOST. GULDPOST kan som en del i personuppgiftsbehandlingen (för nyss angivna ändamål) komma att överlämna Kundens personuppgifter till samarbetspartners (tredje part). Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till tredje part vid eventuella rättsliga ärenden.

11.4 Genom att Kunden beställer ett Guldavtal accepterar Kunden villkoren och ger sitt samtycke till att GULDPOST får behandla Kundens personuppgifter i enlighet med denna punkt 12. Om Kunden inte önskar att personuppgifterna ska användas för ändamål som rör direkt marknadsföring från GULDPOSTska Kunden skriftligen anmäla detta till GULDPOST.

11.5 Bronsil Invest AB, org. nr. 559106-6351, Box 284, 731 26 Köping, e-post info@guldpost.se, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna punkt 12.

COOKIES

12.1 guldpost.se innehåller s.k. cookies. Genom att din webbläsare är inställd och konfigurerad för att acceptera cookies, samtycker du till den användning av cookies som beskrivs i det följande.

12.2 GULDPOST använder sessionsbaserade cookies för att kunna förbättra användarupplevelsen genom att se var du stannar länge och vilka sidor du tycker är intressanta. Cookiesfilerna används även till att styra eventuella kampanjkoder/priser och för allmän webbstatistik. Om du öppnar en ny webbläsare så skapas en ny sessionscookie. Vi använder även cookies som sparas efter det att sessionen har avslutats. Dessa cookies används för att hålla reda på om du t.ex. besökt oss tidigare, vilken kampanj du tillhör samt när du besökte oss senast. Inga personuppgifter som e-post eller personnummer sparas i cookies.

12.3 Information från cookies används på guldpost.se i syfte att förbättra våra tjänster och för att rikta marknadsföringskampanjer och erbjudanden till dig som Kund. GULDPOST lämnar ej ut information inhämtad från cookies till tredje part men kan komma att lämna sådan information till sina koncernbolag. 13.4 Om du inte vill tillåta cookies kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller automatiskt informeras om att en webbsida innehåller cookies. Du kan även välja att tillåta cookies från vissa webbplatser som du besöker men fortfarande neka cookies från andra. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

13. INFORMATION

13.1 Information som GULDPOST skickar med brev till Kunden ska anses ha nått Kunden senast sju dagar efter avsändandet om brevet sänts till Kundens folkbokföringsadress eller till den senaste adress som Kunden skriftligen har meddelat GULDPOST. Information som GULDPOST skickar med e-post till Kunden ska anses ha nått Kunden samma dag som e-postmeddelandet sänts till Kunden till den e- postadress som Kunden har uppgivit för GULDPOST. Kunden är skyldig att uppdatera sina kontaktuppgifter i enlighet med vad som anges i punkt 11 ovan.

13.2 Genom att Kunden beställer ett Guldavtal samtycker Kunden till att GULDPOST samt dess koncernbolag får använda e-post, telefax samt andra sådana uppringningsautomater eller liknande automatiska system för individuell kommunikation och marknadsföring av varor och tjänster som marknadsförs av någon av dessa bolag.

14. MISSBRUK

GULDPOST polisanmäler all missbruk, hantering av stöldgods, bedrägerier samt försök därtill.

GULDPOST kommer registrera information i ett ändamålsenligt register då missbruk eller annan otillbörlig verksamhet har inträffat eller för att förebygga sådana händelser. GULDPOST har rätt att överlämna nödvändig information om genomförda transaktioner till polismyndigheten samt ge polisen.

15. SAMTAL FÖR KONTROLL

GULDPOST har rätt att genomföra kontrollsamtal (motringning) till Kunden för att säkerställa Kundens identitet och/eller det pris som GULDPOST erbjuder för Föremål samt bekräfta att lämnade uppgifter är riktiga. Kontrollsamtal sker endast till det telefonnummer som Kunden har angivit och/eller till sådant telefonnummer som tillhör Kunden enligt nummerupplysningstjänst eller motsvarande.

16. GULDPOSTS BEGRÄNSANDE ANSVAR

16.1 Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Villkor friskriver sig GULDPOST från allt ansvar för felaktigheter och brister i den information som publiceras på guldpost.se. GULDPOST ansvarar ej heller för skada eller olägenhet som kan drabba Kunden och som beror på driftavbrott eller andra störningar i kommunikationsförbindelse eller datasystem.

16.2 GULDPOSTs ansvar för förlust av eller skada på Föremål är begränsat till vad som uttryckligen anges i dessa Villkor. GULDPOST är inte heller ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om GULDPOST är föremål för eller vidtar sådana konfliktåtgärder.

16.3 Ansvarsbegränsningarna påverkar inte konsumentens rättigheter enligt tvingande lagstiftning.

17. EV TVIST

Tvist med anledning av dessa Villkor eller Guldavtalet ska, om inte överenskommelse kan träffas, hänskjutas till allmän domstol för avgörande. Västmanlands tingsrätt ska utgöra första instans såvida annat inte följer av tvingande lag.